RODO


W związku z wejściem w życie ustawy RODO obowiązującej od dnia 25-05-2018 nasz „REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ OBSŁUGIWANEJ PRZEZ OPERATORA  NETDRIVE.PL” ulegnie zmianie:

1. usunięty zostaje podpunkt 2 oraz 4 punktu 7 Regulaminu

Zmianie ulega również zapis w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych dla klientów indywidualnych:

1. Zastąpiony zostaje §11 umowy i przybiera treść:

Obowiązek informacyjny –  Informujemy, że:

– Jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych;
– przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach wynikających z ustawy Prawo telekomunikacyjne lub innych przepisów w okresie obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu – w okresie i dla celów dochodzenia roszczeń wynikających z umowy, jak też wykonania innych zadań przewidzianych w ustawie Prawo telekomunikacyjne lub przepisach odrębnych;
– w okresie obowiązywania umowy dane transmisyjne będą za Państwa zgodą przetwarzane również dla celów marketingu usług telekomunikacyjnych; za Państwa zgodą dane osobowe będziemy przetwarzać w celu marketingu produktów i usług;
– mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania;
– przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu realizacji umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, w zakresie wynikającym z art. 161 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne, nie wymaga Państwa zgody; natomiast przetwarzanie innych danych osobowych wymaga Państwa zgody.

Usunięty zostaje również §12.